Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 – Anvendelse

1.1.  Ethvert køb hos Falke Hillerød ApS sker i henhold til nedennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser, såfremt der ikke udtrykkeligt foreligger anden form for skriftlig aftale med Falke Hillerød ApS.

Aftaler, som fraviger nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal være bekræftet skriftligt af Falke Hillerød ApS og gælder kun for den konkrete aftale.

1.2.  Købers eventuelle indkøbsbetingelser er således ikke bindende for Falke Hillerød ApS. Dette gælder, uanset om de udtrykkeligt er blevet afvist af Falke Hillerød ApS.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser har således altid forrang frem for købers eventuelle kolliderende betingelser, uanset hvornår disse er fremkommet til Falke Hillerød ApS, medmindre fravigende aftaler er indgået som anført i pkt. 1.1

§ 2 – Tilbud og ordrebekræftelser

2.1.  Ethvert tilbud er kun gældende indenfor den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode. Såfremt intet andet er angivet, er tilbuddet alene gældende i 30 dage fra købers modtagelse af tilbuddet.

2.2.  Kun tilbud, som køber skriftligt har accepteret indenfor gyldighedsperioden, er bindende for Falke Hillerød ApS.

2.3.  Køber er forpligtet i overensstemmelse med de af Falke Hillerød ApS fremsendte ordrebekræftelser og har pligt til omgående og senest inden 2 dage at reklamere, såfremt indholdet ikke er i overensstemmelse med det aftalte for så vidt angår mængde og type.

2.4.  Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede dele skal skriftligt bekræftes af Falke Hillerød ApS for at have gyldighed.

§ 3 – Specifikationer

3.1. Produktspecifikationer er kun gældende og bindende for Falke Hillerød ApS, når produktspecifikationerne er skriftligt bekræftet af Falke Hillerød ApS og de i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen indeholdt produktspecifikationer fastlægges ud fra købers ønske, hvorfor køber er ansvarlig for, at disse opfylder købers konkrete behov.                

3.2.  Falke Hillerød ApS påtager sig i intet tilfælde rådgivningsansvar for købers valg af produkttype, forarbejdningsteknikker, udførelsesmetoder m.v.

§ 4 – Leveringsspecifikationer

4.1.  Det solgte leveres som beskrevet i ordrebekræftelsen eller i følgesedlen/fakturaen.

4.2.  Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt og Falke Hillerød ApS er berettiget til at foretage levering efter den anførte dato.

4.3.  Falke Hillerød ApS tager forbehold for at annullere aftalen i tilfælde af force majeure og hvis opfyldelse af leveringsfristen gøres umulig eller særlig byrdefuld som følge af forhold, som Falke Hillerød ApS ikke er ansvarlig for.

4.4.  Såfremt der er tale om produkter, der ikke lagerføres og det bliver nødvendigt at kassere disse under produktionen, er Falke Hillerød ApS berettiget til at levere snarest muligt, uden at køber i den forbindelse kan gøre forsinkelsesansvar gældende. Såfremt køber i en sådan situation ønsker at annullere aftalen, skal dette ske skriftligt senest 2 dage efter at køber har modtaget skriftlig meddelelse om, at leverancen bliver forsinket.

4.5.  Køber er dog i alle tilfælde forpligtet til at acceptere leveringsforsinkelse på varer i op til 4 uger efter den aftalte leveringstermin. I tilfælde af forsinkelse ud over 4 uger er køber berettiget til at annullere den indgåede aftale,medmindre der foreligger en situation som ovenfor beskrevet.

4.6.  I tilfælde af at køber misligholder en betalingsforpligtigelse overfor Falke Hillerød ApS eller ikke aftager varen rettidigt, er Falke Hillerød ApS berettiget til at standse øvrige leverancer, uanset hvorvidt der er tale om individuelle eller successive leverancer.

4.7.  Køber er i øvrigt ingensinde berettiget til at annullere varer, hvorpå der foreligger en gyldig ordrebekræftelse.

4.8.  Falke Hillerød ApS yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af forsinket levering, herunder yder Falke Hillerød ApS ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet.

§ 5 – Ansvar for mangler

5.1.  Køber skal reklamere skriftligt overfor eventuelle fejl og mangler straks og senest 24 timer efter varens modtagelse og har pligt til at undersøge varen ved dens modtagelse.

5.2.   Falke Hillerød ApS kan, hvis varen lider af mangler, og der reklameres rettidigt, frit og uden ansvar i øvrigt vælge:

         · at ombytte varen indenfor rimelig tid ved levering af en ny vare til køber,

         · at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid,

         · at kreditere køber for den mangelfulde vare eller

         · at yde køber et forholdsmæssigt afslag efter nærmere aftale.

5.3.  Falke Hillerød ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler ved varen, såfremt denne bruges til et formål, hvortil den ikke er bestemt, eller hvis monteringen ikke er foretaget fagmæssigt korrekt. Reklamation skal ske forinden opsætning/nedlægning, idet køber i modsat fald fortaber retten til at gøre ansvar gældende overfor Falke Hillerød ApS.

5.4.  Såfremt der er tale om leverance af natursten og/eller udførelse af arbejde i naturstenplader må køber acceptere afvigelser og tolerancer, således om beskrevet i "TOLERANCER OG KARAKTERISTIKA FOR NATURSTEN samt "BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF ARBEJDE I NATURSTEN" og afvigelser indenfor de beskrevne tolerancer berettiger ikke køber til at gøre misligholdelse gældende.

5.5.  Falke Hillerød ApS yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af fejl og mangler, herunder yder Falke Hillerød ApS ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet

5.6.   I alle tilfælde hæfter Falke Hillerød ApS ikke for ansvar udover det, som Falke Hillerød ApS kan regresser til sin underleverandør af produkter.

§ 6 – Garanti

6.1.  Falke Hillerød ApS garanterer for varen i henhold til indgået byggeleveranceklausul, jf. AB92 §10, stk. 4, og § 5, stk. 5.
Nærværende garanti gælder alene for leverancer i Danmark.

 

§ 7 – Produktansvar

7.1.  Falke Hillerød ApS er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med gældende danskret.

7.2.  Falke Hillerød ApS er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Falke Hillerød ApS eller andre, som Falke Hillerød ApS har ansvaret for. Falke Hillerød ApS er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter, som er fremstillet af køber eller for produkter, hvori genstanden leveret af Falke Hillerød ApS indgår.

7.3.  I den udstrækning Falke Hillerød ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Falke Hillerød ApS skadesløs i samme omfang, som Falke Hillerød ApS’s ansvar er begrænset efter disse leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til denne paragraf, skal denne straks underrette den anden herom.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskravet og er rejst mod Falke ApS på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

7.4.  Falke Hillerød ApS er dog under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.

7.5.  Falke Hillerød ApS yder i ingen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger på grund af fejl og mangler, herunder yder Falke Hillerød ApS ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og remontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet.

7.6.  I alle tilfælde hæfter Falke Hillerød ApS ikke for ansvar udover det, som Falke Hillerød ApS kan regresser til sin underleverandør af produkter.

§ 8 – Returvarer

8.1.  Varer modtages kun retur, hvis der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

8.2.  Returnerede varer må i givet fald være ubrugte, i samme stand som ved levering og i original emballage.

8.3.  Den fysiske returnering af varerne skal ske franco Falke Hillerød ApS's lager, og de returnerede varer skal være modtaget hos Falke Hillerød ApS senest 1 måned efter levering.

8.4.  Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på 20% af fakturastykprisen ekskl. moms.

§ 9 – Reklamation

9.1.  Varer skal kontrolleres straks efter modtagelsen. Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationen påtales straks til fragtføreren, samt at reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter.

9.2  Andre reklamationer skal fremsendes skriftligt SENEST 8 dage efter modtagelsen, og INDEN opsætning/nedlægning/montering finder sted. I modsat fald kan reklamationen ikke accepteres.

9.3  Eventuel omlevering skal foregå indenfor en rimelig frist og – under forudsætning af at råmateriale er til rådighed – da ske senest 14 dage fra modtagelsen af 1. levering. Eventuelle krav fra købers side i forbindelse med omleveringen dækkes ikke af Falke Hillerød ApS.

§ 10 – Betaling/renter

10.1.  Hvis intet andet er aftalt, skal betaling erlægges i henhold til, hvad der fremgår af den faktura, som fremsendes af Falke Hillerød ApS samtidigt med varens levering.

10.2.  Falke Hillerød ApS's betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ligesom betalingsbetingelserne fremgår af den fremsendte faktura.

10.3.  Hvis betaling sker efter udløbet af den ordrebekræftelsen og fakturaen anførte betalingsfrist, beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

§ 11 – Ejendomsret

11.1. Det solgte forbliver Falke Hillerød ApS's ejendom, indtil hele købesummen i henhold til ordrebekræftelsen/fakturaen er erlagt.

11.2. Køber er indtil dette tidspunkt forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld og nyværdi.

§ 12 – Force majeure/ansvarsfritagelse

12.1. Falke Hillerød ApS er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes årsager opstået efter køberens overtagelse af varen.

12.2. Falke Hillerød ApS er ikke ansvarlig for personskade som følge af varens brug, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Falke Hillerød ApS.

12.3. Falke Hillerød ApS yder ikke i nogen tilfælde erstatning som følge af driftstab, tabt avance eller andre indirekte omkostninger, herunder yder Falke Hillerød ApS ikke erstatning til dækning af de følgeskader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori varen måtte være indføjet. Falke Hillerød ApS's ansvar kan i intet tilfælde overstige den reklamationsberettigede vares fakturaværdi ekskl. moms.

12.4. Falke Hillerød ApS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse afaftalen, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, eller hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, som vil gøre opfyldelse af aftalen umulig eller særligbyrdefuld for Falke Hillerød ApS.

§ 13 – Forældelse

13.1. Bortset fra hvad der er anført i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, forældes alle krav imod Falke Hillerød ApS, såfremt de ikke skriftligt er gjort gældende senest 1 år efter, at køber har overtaget risikoen for varen.

 

§ 14 – Værneting/lovvalg

14.1. Enhver tvist, som udspringer af den indgåede ordrebekræftelse, afgøres ved dansk rets almindelige nationale regler, herunder den danske købelov. Den Internationale Købelov nr. 733 af 7. december 1988 - United Nations' Conventionon Contracts for the International Sale of Goods - finder således ikke anvendelse.

14.2. Enhver tvist afgøres ved de almindelige domstole ved Falke Hillerød ApS's hjemting - Byretten i Hillerød - medmindre tvisten opfylder de til enhver tid gældende økonomiske krav for, at sagen kan indbringes for Østre Landsret i København.

fragt og levering

Forudsætninger for levering

Det er en forudsætning for levering, at du har foretaget betaling for samtlige varer og ydelser. Du er ansvarlig for, at leverancen kan komme frem til din adresse og ind i dit hjem. Inden levering bedes du derfor oplyse os om leveringsforholdene fx. vejrforhold, trappe- og/eller elevatorforhold, etagelevering og andre mulige forhindringer for levering. Du vil blive opkrævet en ny betaling for levering, hvis varen/ydelsen ikke kan leveres pga. dine manglende oplysninger om leveringsforholdene. Du skal sørge for, at der er plads til opbevaring af de leverede elementer. Falke Hillerød ApS' fragtmænd og montører er påbudt at bære sikkerhedssko under arbejdet og vil derfor ikke tage fodtøj af. Du kan derfor med fordel afdække dit gulv og eventuelle hvidevarer forud for levering. Falke Hillerød ApS påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået som følge af manglende afdækning.

Leveringstid

Leveringstiden regnes fra datoen, hvor vi har modtaget alt materiale og alle mål og oplysninger, herunder både skabeloner og eventuelle vaske til pålimning. Alle leveringstider er omtrentlige. Et eventuelt aftalt klokkeslæt må kun betragtes som et cirka tidspunkt, da forsinkelser kan indtræffe.

 

Levering/returnering af emballage

Såfremt levering er aftalt til byggeplads eller købers adresse, gælder dette som frit tilkørt, men ikke aflæsset.

Såfremt der ikke er aftalt levering og pålægning af plader, hvilket der faktureres særskilt for, så SKAL der være mandskab til stede ved aflæsning. Ved levering på kundens adresse eller byggeplads overgår ethvert ansvar for varen til køber eller købers repræsentant på stedet, når vedkommende har kvitteret for modtagelsen af varen.

Ved returnering af eventuel emballage til vor adresse i Hillerød krediteres den fakturerede emballage fuldt ud, såfremt andet ikke er aftalt.

tolerancer og karakteristika for natursten

Mål tolerancer

Tykkelse: For bordplader i natursten med sleben/poleret overflade må tolerancer på tykkelsen +/‐ 2-3 mm accepteres.

Ved brændte overflader og på kløvede materialer evt. mere.

For kalibrerede fliser i natursten kan tolerancen være +/‐ 1 mm. For savede fliser+/‐ 10 %. For kløvede fliser evt. mere.

Mål tolerance mellem bordplade og væg: Luft fra væg til bordplade kan variere meget. Der kan forekomme en måltolerance på +/- 4-5mm. Det er vigtigt, at der kan arbejdes med en måltolerance i forbindelse med montering af pladerne.  Der kan ligeledes også forekomme tolerancer mellem bordpladen og vask. Tolerance fra bordplade til vask kan være 0,5-2,0mm.

Naturstens egenarter/karakteristika

Alle prøver betragtes som typeprøver, der viser produktets karakter. Afvigelser i farve og struktur kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Sandhuller, krakeleringer og ”glasårer” (som intet har med revner at gøre!) er naturlige forekomster i visse stentyper, specielt i marmor. Disse ”glasårer” svækker ikke stenen og berettiger heller ikke til reklamation.

Spartlinger i disse stentyper kan forekomme og berettiger ikke til reklamation, såfremt de er fagligt korrekt udført.

I visse marmortyper er der en naturlig forekomst af små huller/luftlommer, som er opstået under stenens tilblivelse, kaldet ”Tarolli”. Disse små huller berettiger ikke til reklamation.

På grund af marmorens kalkholdige struktur, må der ikke anvendes syre eller syreholdige rengøringsmidler på marmor, herunder også afkalkningsmidler. Derfor skal marmor behandles korrekt inden ibrugtagning.

Granittyper med ensartet mønster kan have ”naturpletter” i størrelser op til ca. 15 cm², og ses som en større ensfarvet plet i mønsteret – afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årernes farve og pladens bundfarve. Svindrevner/stik kan forekomme.

I granittyper med årede og flammede mønstre kan der forekomme væsentlige farve‐ og strukturvariationer – også indenfor den samme plade. Såfremt pladerne skal bruges i forlængelse af hinanden, SKAL dette angives på ordren, da vi ellers ikke kan tage hensyn til eventuel farve og/eller tykkelsesforskel.

I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger, huller i overfladen samt mærkbare revner, som ikke kan spartles - disse er ikke reklamationsberettiget. Samtidig er visse stentyper dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan poleres. Jo hårdere og jo mere ensartet en natursten er, jo bedre/blankere kan en polering blive.

Alle natursten skal som grundregel overfladebehandles, både til vægge, gulve, trapper og til bordplader. Husk at få information om, hvad netop din plade skal behandles med.

Betingelser for udførelse af arbejde i natursten

Al salg sker iht. Falke Hillerød ApS´s til enhver tid gældende Salgs‐ & Leveringsbetingelser, se disse ovenfor.

Skabeloner skal laves i et formfast materiale, f.eks. 6 mm oliehærdet masonit, en tyk, hård plast eller krydsfiner og være i præcis samme mål og med samme udformning ,som pladen ønskes, dvs. 1:1. Såfremt skabelonen ikke har samme mål, som den færdige plade skal have, er det kundens ansvar, såfremt der sker misforståelser. Vi forbeholder os ret til at afvise skabelonen, såfremt den er i en udformning, der ikke kan anvendes til produktionen.

Såfremt væggen ”huler” eller ”buler” så husk at tage stilling til om bordpladen skal følge væggen, eller udføres med lige snit. Hvis bordpladen skal følge væggen, vil dette medføre ekstra omkostninger til ekstra tilpasning af bordpladen.

Vi modtager gerne en forhåndsordre med cirka mål således, at vi kan sørge for at råplade, vask m.m. er på lager og klar til produktion, når ordren kommer. Vi opbevarer skabelonen i 4 uger efter levering af bordpladen.

Før igangsætning af ordren fremsender Falke Hillerød ApS en ordrebekræftelse og en produktionstegning til godkendelse.

Såfremt Falke Hillerød ApS ikke har modtaget indsigelse mod det fremsendte senest 2 dage efter afsendelse, betragtes ordren som godkendt iht. fremsendte ordrebekræftelse og/eller produktionstegninger.

Eventuelle ændringer af mål eller materiale, der fremkommer senere end fristen, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker de evt. omkostninger, der måtte opstå som følge af rettelserne.

Mundtlige aftalte ændringer i specifikationer af de ordrede dele skal skriftligt bekræftes af Falke Hillerød ApS for at have gyldighed.

Såfremt levering undtagelsesvis skulle ske uden forudgående ordrebekræftelse, er køber forpligtet til – såfremt der skulle være fejl eller mangler i det leverede ‐ at reklamere straks og senest 24 timer efter modtagelsen af varen for at reklamationen kan have gyldighed. Såfremt varen anvendes, indbygges/monteres, er den accepteret som leveret, og senere reklamation kan ikke accepteres.

Privatlivspolitik og cookies

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger findes nedenfor:

Falke Hillerød ApS

Kulsviervej 14A

3400 Hillerød

CVR. 42575895

Databehandlere

Foruden os selv, har vi enkelte samarbejdspartnere som også er databehandlere. Disse databehandlere kan fx. være eksterne leverandører af services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Dine rettigheder

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få rettet forkerte oplysninger og du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Sletning af oplysninger kan dog bremse en bestilling eller levering.

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål.

Hvad er Cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer, smartphone eller tablet, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (fx. login, ønskeliste og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Hvordan bruger vi Cookies?

En række af vores sider bruger cookies til at huske:

  • de informationer du har indtastet i vores kontaktformular - navn, mail og telefonnummer
  • om du har accepteret vores brug af cookies på sitet

Det er ikke strengt nødvendigt at acceptere cookies, for at websitet kan fungere, men det vil give dig en bedre oplevelse, når du bruger sitet. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt. De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt.